blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Sint Annaparochie
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden

Er zijn administratiekantoren gevonden in Sint Annaparochie Administratiekantoren

Grijs administratieve dienstverlening
Schuringaweg 15
9076GR  SINT ANNAPAROCHIE
0518-400000

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Sint Annaparochie Antiekwinkels

Ferwerda Antiek
Nieuwebildtdijk 327
9076PR  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401706

Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Sint Annaparochie Assurantietussenpersonen

Riemersma
W Boumastraat 21
9076EM  SINT ANNAPAROCHIE
0518-402917

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Sint Annaparochie Autoplaatwerk-spuiterijen

Richard Faber Autoschade
De Wissel 17D
9076PT  SINT ANNAPAROCHIE
0518-491515

Er zijn autoreparateurs gevonden in Sint Annaparochie Autoreparateurs

Laas Douma
Hemmemaweg 24
9076PH  SINT ANNAPAROCHIE
0518-409600

Er zijn autowasserijen gevonden in Sint Annaparochie Autowasserijen

Richardson Car Reconditioning
Warmoesstraat 24
9076DN  SINT ANNAPAROCHIE
0518-400356

Er zijn banken gevonden in Sint Annaparochie Banken

Friesland Bank
Statenweg 11
9076DR  SINT ANNAPAROCHIE
058-2995599

Basisscholen
Er zijn geen basisscholen gevonden
Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Sint Annaparochie Bloemisten

Boterhoek
Van Harenstraat 22
9076BW  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401236

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden

Er zijn bouwmarkten gevonden in Sint Annaparochie Bouwmarkten

Fix-et Service Bouwmarkt
Van Harenstraat 32A
9076BX  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401151

Bouwspecialisten
Er zijn geen bouwspecialisten gevonden
Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Sint Annaparochie Cafes

EethŻs De Kaai
Kade 1
9076DP  SINT ANNAPAROCHIE
0518-402325

Er zijn cateraars gevonden in Sint Annaparochie Cateraars

Toftechno
De Wissel 8
9076PT  SINT ANNAPAROCHIE
0518-402675

Er zijn computerwinkels gevonden in Sint Annaparochie Computerwinkels

J.P.S. Automatisering
Albertine Agnesstraat 14
9076DE  SINT ANNAPAROCHIE
0518-421482

Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden
Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden
Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Sint Annaparochie Dierenwinkels

Tobymax
Warmoesstraat 12
9076DN  SINT ANNAPAROCHIE

Discos
Er zijn geen discos gevonden

Er zijn drankwinkels gevonden in Sint Annaparochie Drankwinkels

Lautenbag h.o.d.n. Mitra
Van Harenstraat 66
9076BX  SINT ANNAPAROCHIE
0518-403000

Er zijn dumpzaken gevonden in Sint Annaparochie Dumpzaken

Meubelhal De Fabriek
Langhuisterweg 13
9076PK  SINT ANNAPAROCHIE

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Sint Annaparochie Economisch-adviesbureaus

Flp Fryslan
Stadhoudersweg 27
9076AA  SINT ANNAPAROCHIE
0518-400988

Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden
Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Sint Annaparochie Fotografen

Foto Pers Friesland F.P.F.
Oudebildtdijk 422
9076GM  SINT ANNAPAROCHIE
0518-412966

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Sint Annaparochie Fotografiewinkels

Foto Kampen
Van Harenstraat 9
9076BS  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401214

Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Sint Annaparochie Goederenvervoer

Lautenbag V.O.F.
Grietmansstraat 30
9076BD  SINT ANNAPAROCHIE
0518-403902

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden
Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Sint Annaparochie Hoveniersbedrijven

Feitsma
Stadhoudersweg 65A
9076AB  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401761

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Sint Annaparochie Interieurbouwers

Plaveka Interieurs B.V.
Van Harenstraat 49
9076BT  SINT ANNAPAROCHIE
0518-402006

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Sint Annaparochie Kampeerterreinen

Noordster
Nieuwebildtdijk 289
9076PP  SINT ANNAPAROCHIE
0518-403040

Er zijn kappers gevonden in Sint Annaparochie Kappers

Your Style
Beuckelaerstraat 28
9076DA  SINT ANNAPAROCHIE
0518-402886

Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden
Kinderopvang
Er zijn geen kinderopvang gevonden

Er zijn klusbedrijven gevonden in Sint Annaparochie Klusbedrijven

Westra
Hemmemaweg 18
9076PH  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401468

Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden

Er zijn kunstwinkels gevonden in Sint Annaparochie Kunstwinkels

AGROCOMPLEX
Hemmemaweg 10
9076PH  SINT ANNAPAROCHIE

Er zijn lasbedrijven gevonden in Sint Annaparochie Lasbedrijven

Piet Faber Las- en Montagebedrijf
Bosch 5
9076AJ  SINT ANNAPAROCHIE
0518-402796

Loodgieters
Er zijn geen loodgieters gevonden

Er zijn makelaars gevonden in Sint Annaparochie Makelaars

Makelaardij & bouwkundig adviesburo Boskma
H. Sannesstraat 14
9076EB  Sint Annaparochie
0518-403490

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden
Metselaars
Er zijn geen metselaars gevonden
Meubelmakers
Er zijn geen meubelmakers gevonden

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Sint Annaparochie Meubelstoffeerders

Cuperus
Van Harenstraat 126
9076BZ  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401533

Er zijn meubelzaken gevonden in Sint Annaparochie Meubelzaken

Vonks Fabriek
Langhuisterweg 13
9076PK  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401660

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Sint Annaparochie Motorfietswinkels

Kampen Motoren
De Wissel 42A
9076PT  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401214

Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden
Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden
Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Sint Annaparochie Organisatie-adviesbureaus

Jan Jissink h.o.d.n. Bruins Loopb.advies Bruins Outplacem.
Stadhoudersweg 27
9076AA  SINT ANNAPAROCHIE

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden
Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Sint Annaparochie Postorderbedrijven

Fakkel
De Wissel 44A
9076PT  SINT ANNAPAROCHIE
0518-462355

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Sint Annaparochie Projectontwikkelaars

Hiemstra Tzummarum Projektontwikkeling B.V.
Middelweg-Oost 143
9076BN  SINT ANNAPAROCHIE
0518-481578

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Sint Annaparochie Publicrelationbureaus

C.C.B.
Nij Toerenburg 13
9076MA  SINT ANNAPAROCHIE
0518-491566

Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn reclamebureaus gevonden in Sint Annaparochie Reclamebureaus

Mombaerts/van der Molen It Bemiddeling
Oudebildtdijk 406
9076GL  SINT ANNAPAROCHIE
0518-400304

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Sint Annaparochie Religieuze-organisaties

Lokaal
S Brandsmalaan 3
9076ED  SINT ANNAPAROCHIE

Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Sint Annaparochie Schilders

Johan Hiemstra
Stadhoudersweg 59
9076AB  SINT ANNAPAROCHIE
0518-403548

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Sint Annaparochie Schoonmaakbedrijven

Profi-Clean Schoonmaakorganisatie
Grietmansstraat 10
9076BD  SINT ANNAPAROCHIE
0518-402736

Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden
Sociaal-cultureel-werk
Er zijn geen sociaal-cultureel-werk gevonden
Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden
Software-producenten
Er zijn geen software-producenten gevonden
Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden
Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden
Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden
Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Sint Annaparochie Taxibedrijven

Beimers Taxi Groepsvervoer B.V.
Nij Toerenburg 2
9076MA  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401000

Er zijn tegelzetters gevonden in Sint Annaparochie Tegelzetters

Harry van Kooten Tegelwerken
Schuringaweg 39
9076GS  SINT ANNAPAROCHIE
0518-400967

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden
Timmermannen
Er zijn geen timmermannen gevonden
Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden
Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Sint Annaparochie Uitzendbureaus

K.S.G. Uitzendbureau
Sudhoekstermiddelweg 100
9076PJ  SINT ANNAPAROCHIE
0518-461267

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Sint Annaparochie Vakantiehuizen

WEBO Recreatie B.V.
Hotze Buwaldastraat 4
9076HG  SINT ANNAPAROCHIE

Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Sint Annaparochie Verhuur-personenautos

Bruinsma Promotie en Bemiddeling
Langhuisterweg 43
9076PL  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401295

Er zijn vertalers gevonden in Sint Annaparochie Vertalers

H.G.T. Vertaalburo
Van Loonstraat 21
9076AT  SINT ANNAPAROCHIE
0518-403122

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Sint Annaparochie Verzorgingshuizen

Zorgcentrum het Bildt
Wassenaarstraat 15
9076DH  SINT ANNAPAROCHIE

Er zijn videotheken gevonden in Sint Annaparochie Videotheken

Movie
Van Harenstraat 60
9076BX  SINT ANNAPAROCHIE
0518-401526

Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden
Webdesigners
Er zijn geen webdesigners gevonden
Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Sint Annaparochie Woningbouwverenigingen

Wonen Noordwest Friesland
Grietmansstraat 54
9076BD  SINT ANNAPAROCHIE
0518-409800

Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid